[Türkçe versiyonu aşağıda]

We are happy to announce the publication of Living Heritage: A collective statement for community-driven post-earthquake reconstruction in Antakya!

This collective statement is the outcome of a public forum organised in Antakya in November 2023, focusing on Antakya’s “living heritage”.

Living heritage includes tangible and intangible elements such as places, people, practices, knowledge, artefacts, events and memories. It connects the reconstruction process with livelihoods and social practices, planning and land rights, landscape and ecological restoration, memory and belonging.

The forum aimed to facilitate sharing and learning among grassroots groups, civil society actors, and built environment professionals who are working on the city’s reconstruction after the February earthquakes. More than 30 participants attended the two-day forum, taking part in activities including site visits, group work, and open discussions.

This statement outlines six main challenges currently affecting Antakya’s living heritage and potential ways forward to collaboratively address them. As a first result of this engagement, this statement aims to frame a common ground for people and organisations to come together and explore ways to place Antakya’s people and living heritage at the centre of the city’s future.

Antakya's Living Heritage - Collective Statement (EN)

Antakya's Living Heritage - Collective Statement

"Yaşayan Miras" başlıklı belgenin yayınlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz: Antakya'da deprem sonrası toplum odaklı yeniden  inşa süreci için ortak bir açıklama!

Bu ortak açıklama, Kasım 2023'te Antakya'da düzenlenen ve Antakya'nın "yaşayan mirasına" odaklanan bir açık forumun sonuç metnidir. Yaşayan miras; mekânlar, insanlar, pratikler, bilgi, eserler, olaylar ve hafıza gibi somut ve somut olmayan bileşenleri içerir. Yeniden inşa sürecini geçim kaynakları ve toplumsal pratikler, planlama, yapılaşma ve mülkiyet hakları, peyzaj ve ekolojik onarımı, bellek ve aidiyetle ilişkilendirir. 

Forum, Şubat depremlerinden sonra kentin yeniden inşası için çalışan toplumsal gruplar, sivil toplum aktörleri ve yapılı çevre uzmanları arasında paylaşımı ve öğrenmeyi kolaylaştırmayı amaçladı. İki gün süren foruma 30'dan fazla kişi katılarak saha ziyaretleri, grup çalışmaları ve açık tartışmalar gibi etkinliklerde yer aldı. 

Bu açıklama, Antakya'nın yaşayan mirasını şu anda etkileyen altı ana meseleyi ve bunları işbirliği içinde ele almanın potansiyel yollarını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu sürecin ilk sonucu olarak bu açıklama, insanların ve kuruluşların bir araya gelerek Antakya'nın yerel halkını ve yaşayan mirasını, şehrin geleceğinin merkezine yerleştirmenin yollarını incelemeleri için ortak bir zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

Antakya'nın Yaşayan Mirası - Ortak Açıklama (TR)

Antakya'nın Yaşayan Mirası - Ortak Açıklama
Architecture Sans Frontières UK is registered in England and Wales under charity number 1123786.
Log in | Powered by White Fuse